Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun tradenomit ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

 • - henkisten
 • - ammatillisten
 • - yhteiskunnallisten
 • - muiden vastaavien yleisten ja yhteiskunnallisten etujen ajaminen sekä lisätä jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta ja järjestää jäsenistölleen vapaa-ajan toimintaa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Tradenomiliitto TRAL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisorganisaationa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • - harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • - järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
 • - järjestää jäseniä yhdistäviä retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • - perustaa rahastoja
 • - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • - asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
 • - harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa
 • - omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, irtainta omaisuutta ja arvopapereita
 • - harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi.

5 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tradenomiliitto TRAL ry:n varsinainen jäsen, joka

 • - on valmistunut Pirkanmaan alueelta tradenomiksi, tai
 • - työskentelee Pirkanmaan alueella, tai
 • - asuu Pirkanmaan alueella.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet

Jäsenen tulee

 • - noudattaa yhdistyksen sääntöjä
 • - suorittaa yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukainen liittymis- ja jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä heti.

8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää täyttämättä velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • - kokouksen avaus
 • - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • - hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • - valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
 • - valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla sähköpostilla.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1–6 jäsentä. Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä, tai joku heistä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § Toimihenkilöt ja työntekijät

Yhdistyksellä voi olla joko palkallisia tai palkattomia toimihenkilöitä ja työntekijöitä. Palkkauksesta päättää yhdistyksen hallitus.

Päätoimisesti yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen vaalissa.

Toimihenkilöiden ja työntekijäin toimiajan ja tehtävät määrittelee yhdistyksen hallitus.

12 § Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi.

Sääntömuutos ei tule voimaan ennen kuin liiton hallitus on sen hyväksynyt.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.